Курсове

Курс по основна безопасност (Basic Safety Training)

Обучението GWO BST ще даде възможност на участниците да подкрепят и да се грижат за себе си и за другите, работещи в индустрията, като притежават знания и умения за първа помощ, работа на височина, ръчно боравене, пожарна безопасност, оцеляване на море и в случай на авария да могат да проведат евакуиране, спасяване и оказване на първа помощ на пострадали. Основното обучение по безопасност на GWO е разделено на следните шест модула:

Първа помощ; Ръчно боравене; Пожарна безопасност; Работа на височина; Комбинирана работа на височина и ръчно боравене, оцеляване на море;

Обучние по първа помощ (First Aid)

Целта на модула Първа помощ е да даде възможност на участниците да разпознават признаци и симптоми на животозастрашаващи ситуации и да оказват безопасна и ефективна първа помощ в индустрията на вятърните турбини/WTG, за да спасят живот и да предотвратят по-нататъшни наранявания, докато пострадалият може да бъдат предаден на следващото ниво на грижа.

След успешно завършване на този BST модул за първа помощ, участниците могат:

  • Да действат самостоятелно при разпознаване, оценка и приоритизиране на необходимостта от основна първа помощ и предоставяне на животоспасяваща първа помощ, докато пострадалият може да бъде предаден на следващото ниво на грижа в случай на инцидент в индустрията на вятърните турбини/WTG среда (способност, междинен ниво)
  • Да поемат отговорност за разпознаване на техните ограничения като основен оказващ първа помощ, призоваващ за помощ и позволяващ евакуация от пострадалия в случай на инцидент в индустрията на вятърните турбини/WTG (способност, средно ниво)
Обучение по оцеляване на море ( Sea Survival)

Целите на този модул са чрез теоретично и практическо обучение да даде на участниците способността да действат безопасно и отговорно и да предприемат правилните превантивни действия във всички аспекти на офшорните операции от брега до инсталационния кораб (или WTG) и обратно. Това е както по време на нормални операции, така и при извънредна ситуация с офшорна вятърна енергия.

Обучение по височинна работа (Working at height)

Целта на този модул е да даде възможност на участниците, чрез теоретично и практическо обучение, да използват основни лични предпазни средства, безопасност при работа на височина и да извършват цялостно основно спасяване от височина в среда на отдалечена вятърна турбина.

След успешно завършване на този BST модул за работа на височини, участниците имат способността да действат безопасно и отговорно, когато използват основни лични предпазни средства, работят на височини и извършват цялостно основно спасяване от височини в среда на отдалечена вятърна турбина (способност, средно ниво) .

Забележка: Този курс не е предназначен да тества способността и пригодността на участниците за работа на височина, т.е. не е тест за страх от височини.

Ръчна обработка (Manual Handling) ..

Целта на този модул е да намали риска от мускулно-скелетни наранявания за техници във вятърната индустрия и да даде възможност на участниците да изпълняват задачите и дейностите си по възможно най-безопасния начин, когато работят в среда с вятърни турбини.

Модулът за ръчна обработка може да бъде доставен едновременно с модула за ръчна обработка - опреснителен. При такива групи с участници за първи път и участници за опресняване в една и съща класна стая обучението включва споделяне на знания от по-опитните участници

След успешно завършване на модула за ръчна обработка на BST, участниците могат да поемет отговорност за използването на основните принципи за ръчно боравене, за да намалят риска от мускулно-скелетни наранявания при изпълнение на физически задачи и дейности във вятърната индустрия (Способности, средно ниво)

Безопасна работа на височина (Safe work at height)
Целта на този курс е да даде възможност на участниците, чрез теоретично и практическо обучение, да използват  лични предпазни средства за  височинна работа на сгради, стълби, скелета, машини, телекомуникационни кули,  бетонни или метални конструкции и съоръжения и др.
Курсът е изготвен съгласно Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. 
След успешно завършване на този курс участниците  ще имат способността :
 -да познават и правилно  да прилагат принципите на безопасна работа на височина
-да използват  лични предпазни средства за  висичинна работа 
-да могат да правят оценката на риска при работа на височина влкючително и динамична такава.
Обучение по пожаробезопасност (Fire Awareness)

Целта на този модул е да даде възможност на участниците да предотвратяват пожари, да правят подходяща оценка на пожар, да конторлират евакуацията на персонала и да гарантират, че безопасно всички са подсигурени в случай на неуправляем пожар. Ако инцидентът се определи като безопасен, участниците трябва да могат ефективно да гасят пожар, като използват основно ръчно противопожарно оборудване.

Общи цели на обучението:

  • Участниците да могат да действат независимо при идентифициране на опасности от пожар и предотвратяване на пожари в среда на вятърна турбина (Способност, средно ниво)
  • Участниците да могат да поемат отговорност за оценка на пожар и, ако е необходимо, да могат да изберат правилните противопожарни средства според класовете на пожар (способност, средно ниво)
  • Участниците да могат да поемат отговорност за евакуацията на персонала и да гарантират, че всички са в безопасност в случай на неуправляем пожар (способност, средно ниво)
  • Участниците да могат да действат самостоятелно при ефективно гасене на пожар, като използват основно ръчно противопожарно оборудване, ако инцидентът се прецени за безопасен (способност, средно ниво)
Tест аеробен капацитет/Chester Step Test

GWO регулира индустрията на вятърните паркове и следва насоките в брой 2 (2013) на Renewable UK Medical Fitness to work – wind turbine – Guidelines for near offshore and land-based projects.

Все по-често работодателите изискват тест за аеробен капацитет, най-разпространеният от които е Chester Step Test.

ИЗМЕРВАНЕ ШИРИНАТА НА РАМЕНЕТЕ / BIDELTOID MEASURING (SHOULDER)

Всички пътници, пътуващи в морето с хеликоптер, трябва да седнат на място, където най-близкият авариен изход е съвместим с телесния им размер. Пътниците с хеликоптер се измерват по ширината на раменете им, а тези, чиято ширина на раменете е 55,9 см или повече, се класифицират като изключително широки (XBR). Тези под 55,9 см ще бъдат класифицирани като „обикновени“. От 1 юли 2017 г. всички пътници на XBR трябва да бъдат измервани отново на чести интервали. Препоръчително е тези повторни измервания да бъдат съобразени с изтичането на BOSIET (4 години). Когато се направи вашето измерване, може да има граница на грешка до 1,1 cm. Следователно, всеки с измерване на рамото от 54,8 см или повече ще трябва да се измери повторно. Ще бъде издаден сертификат за измерване на Bidletoid с измерване.